Notices

All Notices
Bachelors Second Year Exam Routine 2073 Wednesday Jun 01, 2016
B.Ed. FIRST YEAR RESULT 2072. Tuesday Apr 19, 2016
अान्तरिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको । Tuesday Mar 29, 2016
B.A. SECOND YEAR RESULT 2072. Tuesday Feb 16, 2016
B.ED. SECOND YEAR RESULT 2072. Monday Feb 15, 2016
स्नातक तह तेस्रो बर्षको २०७३ समूहको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । Tuesday Feb 02, 2016
रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना । Monday Feb 01, 2016
B.Ed. Third year Result 2072. Monday Jan 04, 2016
स्नातक तह तृतीय बर्ष व्यवस्थापन संकायको २०७२ सालको परीक्षाफल प्रकाशन सम्वन्धमा । Tuesday Dec 29, 2015
जाडो विदा सम्वन्धी सूचना ! २०७२।९।१४ Tuesday Dec 29, 2015
Bachelors Level 3rd year exam routine 2072 Saturday Aug 15, 2015
छात्रवृत्ति अावेदन फाराम भर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । २०७२।१।२० Monday Aug 17, 2015
Bachelor 3rd Year Examination Forms Fill Up Saturday Aug 15, 2015